sumauti

sumauti
sumáuti 1. tr. uždėti, užmauti: Zovieckai sumáuti ant kriūkų Sdr. Sutarti žodeliai, sumauti žiedeliai su tuo jaunu berneliu, su tėvelio sūneliu LTR(Kp). | refl. tr.: Eina abu, kišenėsa rankas susmóvę Rod. Susmóvė arklius (apynasriais apmovė) ir nujojo Lp. Ji (lapė) tais dešras susimovė an kaklo, nubėgo, užsinešė an šieno kūgio ir ėda BsPIV286.sukišti vieną į kitą: Dvejas pirštines sumóviau Trs. 2. tr. pasmeigti ant ko: Ans sumóvė meisą ant aksčių del padžiovimo J. 3. tr. subesti, suvaryti: Sumáuna visą gembę į žemę, nė ištraukti negal Vvr. Kai raktelė[jo] peiliu, i sumóvė lig kriaunim Ml. | prk.: Sumóvė (suleido injekcijomis) kiek tų vaistų ir išgydė Krš. 4. tr. supilti: Į kubilą penkis viedrus vandenio sumóvė Ėr. Į šulnį kitus vaistus sumóvė (dezinfekavo) Trš. | refl. tr.: Susimovė pinigus į kišenę . 5. intr. suduoti, sukirsti: Ar nesiliausi žlembti?! Kaip sumausiu į sprandą, tai bent turėsi už ką! Žem. Jam sumoviau kumštimi į nugarą . Gerai į kuprą sumóvė ir paleido Užv. Sumáusu gerai į kramę, tūkart išmanysi savo! Vvr. 6. intr. greitai sueiti, subėgti, sulįsti: Sumáuta arklių vikuos, ir ėda Ds. Sumóvė vyrai gryčion, gal sušiltų Ds. Velniukai, baisiai išsigandę, į čia pat stovinčią statinę sumauna . 7. tr. sugerti, suvalgyti: Didelis bankietas buvo, daug arelkos sumóvėm Prng. Sumovė tokį bryzą duonos ir da neprikiša savo peklinės (pilvo) Vvr. | refl.: Susimáukiam (išgerkime) po burną Bržr. 8. tr. Ut, Lnkv, Rk sukirsti kalboje: Sumóvė aną taip, kad tas nė žiopt Kv. Taip sumóviau, kad nieko nebegalėjo atsakyt Dbk. Tai bent vyras! Tą vyruką taip sumóvė, kad jis net kaist pradėjo Slč. Ot sumoviau, kad ir vieno žodžio neatsikirto Ll. Sumóvė ožio ragan (visiškai) Dbk. Broleli, aną sumovė kaip šiltą vilną Šll.sukirsti per egzaminus: Nepavyko išlaikyti egzaminai – tuojaus iš karto sumovė, ir baigta Všk.refl. patekti į nepatogią būklę, susikompromituoti: Susimoviau par kalbas Bt. Ir aš susmóviau (neįstengiau ko padaryti, apsijuokiau), net sarmata Dbk. Su tais teismais aš viškum susimóviau, geriau būčia nepradėjęs bylinėtis Vb. | Tai reikė[jo] man tep susmaut (subankrutuoti) Vlk. 9. tr. sugadinti: Tokį gerą peilį sumóvė Rk. | Jis turėjo tik sumáutus (suplyšusius) kaliošus Žal. Merga yra ko pažiūrėti, o už tokio sumáuto (prastos išvaizdos, menko proto) vyro ištekėjo Jrb. \ mauti; antmauti; apmauti; atmauti; įmauti; išmauti; numauti; pamauti; parmauti; permauti; pramauti; primauti; sumauti; užmauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sumauti — sumáuti vksm. Sumóviau ratùs ant ašių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sumautinis — sumautìnis sm. (2) margutis su užmautais antrais kevalais ir aplietas derva (kad būtų lengva kitus margučius daužyti): Ažu sumautìnį gausi per ausį Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryzgai — rỹzgai sm. pl. (2) įrankis ritėms sumauti, vejant iš jų siūlus: Į ryzgùs galima sumauti dešimt dvidešimt špūlių Trg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antmauti — (ž.) tr. 1. žr. užmauti 1: Antmauti batus ant kojų J. Vaikuo reik šiltą kepurę antmauti KlvrŽ. Vaikuo kokius dryžius antmaus (užvilks), i viskas Ms. Apaukiat teipogi jam kojas ir antmaukiat žiedą ant jo piršto M.Valanč. An ašies ančmauna tekinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmauti — tr. 1. Š aptraukti, užvilkti ką kuo, uždėti ką kam ar ant ko: Apmauk kepurę jamui ant galvos J. Apmauk žiedą ant piršto J. Ir arklys jo buvo apmautas pavalkais, kaip kadaise buvo apmovęs Poviliokas savąjį, jodamas pas Komarą kalamaškos J.Balt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmauti — 1. tr. J numauti, nusmaukti: Atmauna aukso žiedelį (d.) Nm. Atmausiu kelnes ir įkirsiu par sėstuvą Plng. | refl. tr. Š: Atsimovė boba andaroką ir perbrido skersai upę Ds. Reikia atsimauti (atsiraityti) kelnios, ba čia šlapia bala Ds. 2. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balžėnas — (ž.) sm. (1), balžėnas (1) Lž žr. balžienas: 1. Parvežė vežimą balžėnų Rs. 2. Grg, Lž, Tv Balžėnus sudėjau storus, būs tvirtos ekėčios Yl. Ragių balžėnai yra sumauti ant stipinų Slnt. Balžėnas (vežėčių šonas, į kurį sukišami virbalai) parlūžo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmauti — 1. tr. J maunant ištraukti: Išmauk pirštines iš ūšmalų ir padžiauk Š. Man nepatinka per galvą išmaunama bliuskelė Ds. Nebišmauna rankų iš uzbono Šts. Anos šalies svotas palindo pasuolin, pagavo pelytę, išmovė skūrytę LTR(Kp). Turėjo išmautą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kėgnia — kėgnià sf. (2) šakotas stulpas puodynėms džiovinant sumauti: Iš šito medžio reikia padaryti kėgnià Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kėksoti — kėksoti, kė̃kso, ojo intr. NdŽ, Ms, Slnt, Tv riogsoti, kėpsoti, tūnoti, stūksoti, drybsoti, kyšoti: Kur ne kur po lopelį šiaudų ant stogo dar kėkso Žem. Ko kėksaĩ kaip reketys J. Kėksok ant tako nekėksojęs J. Krūmely dagilis kėksojo J.Jabl. Kogi …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”